Shepherd Power Portfolio

Shepherd Power Portfolio - okorrelerad avkastning

 
Shepherd Power Portfolio är en diskretionärt förvaltad portfölj av elderivat som handlas på den nordiska kraftmarknaden. Portföljen använder standardiserade futures, forwards och optioner, där alla derivat clearas på Nasdaq OMX Commodities. Portföljen kan använda hävstång och etablera långa och korta positioner. Shepherd Power Portfolio förvaltas av värdepappersbolaget Shepherd Energy AB som står under Finansinspektionens tillsyn.

Portföljen förvaltas av Jukka Virtala som har över 25 års erfarenhet från den nordiska elmarknaden. Jukka stöds av Shepherds analysteam. Portföljens målsättning är att generera en genomsnittlig årlig avkastning på 15 procent och samtidigt uppvisa en mycket låg korrelation till traditionella aktie- och obligationsmarknaderna.

Strategierna i Shepherd Power Portfolio bygger på Jukka Virtalas förståelse för den nordiska energimarknadens beteende. Huvudfokus ligger på den nordiska hydrologi, utbudskurvan, förskjutningar i efterfrågan, infrastruktur (störningar i elnätet) och termiska priser. Handeln sker diskretionärt och är riktningsinriktad och trendföljande. Väder och prisstrukturen skapar trender (hydrologiska balansen tvingas kompensera för endera riktningen). Teknisk handel är en viktig del i Portföljens handelsstrategi i och med att dessa signaler kan  identifiera tecknings- / inlösensituationer på marknaden.

Varje position har alltid en fördefinierad stop-loss och partiella vinsthemtagnings nivåer. Vinster bevakas genom glidande vinsthemtagningsnivåer.

 Värdeutveckling Shepherd Power Portfolio